Komunitní plánování

Co je komunitní plánování?
Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů.

Charakteristickým znakem komunitního plánování sociálních služeb je důraz kladený na:
- zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká,
- na dialog a vyjednávání,
- na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

Kdo se účastní přípravy komunitního plánu?
- Zadavatelé - zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám - v našem případě se jedná o město Otrokovice a partnerské obce. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu.
- Poskytovatelé - poskytovatel sociálních služeb může být: fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení. Jejich cíle a záměry mají stejnou váhu.
- Uživatelé - uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Cíle a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb.

Co získá uživatel a poskytovatel, zapojí-li se do komunitního plánování?
- Možnost podílet se na utváření celkového systému sociálních služeb
- Příležitost prosazovat vlastní zájmy a cíle
- Příležitost k navázání nové spolupráce
- Informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb

Co je výsledkem komunitního plánování?
Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.

Co komunitní plán obsahuje?
- Popis a analýzu existujících zdrojů (soupis a popis státních, obecních a nestátních poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb)
- Statistické, sociologické, demografické údaje apod. (např. věkové složení obyvatel regionu, porodnost, úmrtnost, prognózy demografického vývoje)
- Popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb
- Představu budoucnosti sociálních služeb – stanovení cílů a priorit rozvoje služeb
- Časový plán postupu prací a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu dodržet
- Způsob jakým budou jednotliví účastníci na místní úrovni zapojeni do vytváření a naplňování komunitního plánu.
- Způsob, jakým bude KP sledován, vyhodnocován a případně měněn.

Jaký má komunitní plánování pro město přínos?
- Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci
- Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje
- Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti
- Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné

Informace o komunitním plánování na Otrokovicku naleznete zde.

Principy a organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku - bližší informace ke stažení zde. (doc, 44 kB) 

Informace o plánování rozvoje sociálních služeb naleznete zde.

Souhrnná zpráva k SWOT analýzám cílových skupin KPSS - bližší inforamce naleznete zde. (doc, 261 kB)

Realizace projektového záměru KAMPAŇ MOST - bližší informace naleznete zde. (pdf, 2 970 kB)

 

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate