Ochrana Zemědělského půdního fondu

Informace o rozloze a druhu pozemků za rok 2012

Celková výměra pozemku (ha) 1 982
Orná půda (ha) 1 013
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 1
Zahrady (ha) 77
Ovocné sady (ha) 13
Trvalé trávní porosty (ha) 332
Zemědělská půda (ha) 1 436
Lesní půda (ha) 123
Vodní plochy (ha) 68
Zastavěné plochy (ha) 71
Ostatní plochy (ha) 284
Koeficient ekologické stability (%) 0,45

Zákon o ochraně ZPF

Cílem zákona je ochrana zemědělského půdního fondu, jako nenahraditelného výrobního prostředku a složky životního prostředí.

Fond je tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny); půdou dočasně neobhospodařovávanou; chovnými rybníky a půdou potřebnou k zajišťování zemědělské výroby (např. polní cesty, závlahové nádrže). Zákon kromě jiných témat řeší i zásady ochrany půdy, pokuty a proces vynětí půdy z fondu.

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu je v gesci Ministerstva životního prostředí.

Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Typ předpisu: Zákon
Číslo předpisu: 334/1992 Sb.
Datum schválení: 12.5.1992
Datum účinnosti: 1.7.1992
Zdroj: Sbírka zákonů
Částka: 68/1992
Ze dne: 30.6.1992
Strana: 1881

Aktuální znění zákona

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate