Povinné informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k formacím
Zásady k zajištění postupu na MěÚ Napajedla při poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název
Město Napajedla – Městský úřad Napajedla

2. Důvod a způsob založení
Město Napajedla je obcí, která postavení města získala v r. 1889 dekretem Františka Josefa I.. Právní poměry města Napajedla stejně jako dalších obcí v České republice jsou v současné době upraveny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších změn, ale i dalšími předpisy práva soukromého (obchodní zákoník, občanský zákoník aj.) a práva veřejného ( správní řád, speciální správně-právní předpisy, aj.). Příslušné právní předpisy stanovují základní principy postavení obcí a podmínky jejich činnosti.

Město Napajedla je

  • právnickou osobou ( jednotkou územní samosprávy)
  • územním samosprávním celkem
  • subjektem veřejné správy

Činnost a úkoly města zahrnujeme buď do oblasti samostatné působnosti nebo do oblasti přenesené působnosti. Záležitosti patřící do samostatné působnosti město spravuje samostatně, přičemž je povinno řídit se zákony a právními předpisy, které vydají ústřední správní orgány k provedení zákonů. Typickou činností patřící do samostatné působnosti je ustavování orgánů a hospodaření s majetkem města. V oblasti přenesené působnosti vykonává město státní správu, kterou mu stát zákonem svěřil. Výkon státní správy vykonává Městský úřad Napajedla ( jako pověřený obecní úřad v územním obvodu pro obce Napajedla, Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Žlutava). Rovněž v tomto případě musí městský úřad respektovat zákony a ostatní právní předpisy, a také usnesení vlády a směrnice ústředních správních orgánů.

3. Organizační struktura
Organizační struktura - schéma

Starostka: Ing. Irena Brabcová
Místostarosta: Zbyněk Ohnoutek
Zastupitelstvo města

Výbory

Komise

Tajemnice: Ing. Bc. Zdeňka Sukupová
Městský úřad
Společnosti a organizace města

4. Kontaktní spojení
Adresa: Masarykovo náměstí 89, 763 61  Napajedla

Adresy úřadoven:
Masarykovo náměstí 87, 763 61  Napajedla ( stavební úřad, sociální odbor, přestupkové oddělení)
Masarykovo náměstí 89, 763 61  Napajedla ( ostatní oddělení MěÚ)

Úřední hodiny

Telefon: +420 577 100 911

Telefonní seznam
Fax: +420 577 100 965
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Internet: http://www.napajedla.cz/
ID schránky: rmzbckn

5. Bankovní spojení
Česká spořitelna, a. s. , pobočka Napajedla,
č. ú. 27-1409287339/0800

6. IČ
00284220

7. DIČ
CZ00284220

8. Seznamy hlavních dokumentů

8.1 Seznam hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy
8.2 Rozpočet

Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic ke stažení ZDE

9. Žádosti o informace
Zásady k zajištění postupu na MěÚ Napajedla při poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - ke stažení zde

10. Příjem žádostí a dalších podání
Městský úřad - kontaktní informace

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí odborů oddělení městského úřadu

Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí ve správním řízení (postup upravuje zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění) je odvolání. Odvolání se podává u odboru MěÚ, které rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání je 15 dní. O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán. Ve vydaných správních rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Proti rozhodnutím či jiným opatřením odborů MěÚ učiněných mimo správní řízení nelze podat řádný opravný prostředek, ale může být učiněno podání adresované starostovi či radě města k projednání.

Proti rozhodnutí orgánů města
Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí starosty či rady města ve správním řízení (postup upravuje zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění) je odvolání. Odvolání se podává, resp. je adresováno tomu, kdo rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání je 15 dní. O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán. Ve vydaných správních rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Proti rozhodnutím či jiným opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti , která jsou v rozporu se zákony, lze kdykoli podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí či opatření příslušnému pověřenému úřadu s rozšířenou působností (tzn. MěÚ Otrokovice).

12. Formuláře
Městský úřad - formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Portál veřejné správy ČR - životní situace

14. Nejdůležitější předpisy

14.1 Na úseku samostatné působnosti se při své činnosti město Napajedla řídí zákony a ostatními právními předpisy vydanými ústředními orgány, kterými jsou nařízení vlády a vyhlášky ministerstev.  Na úseku přenesené působnosti se město Napajedla při výkonu státní správy při své činnosti řídí též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, jakož i opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.
Dále se ve své činnosti řídí také obecně závaznými vyhláškami Zlínského kraje nařízeními Zlínského kraje.
Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž město Napajedla postupuje a rozhoduje:
  1.    Ústava České republiky (1/1993 Sb.) 
  2.    Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)
  3.    Zákon o obcích (128/2000 Sb.)
  4.    Občanský zákoník (89/2012 Sb.) 
  5.    Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) 
  6.    Zákoník práce (262/2006 Sb.) 
  7.    Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.)
  8.    Zákon o státních symbolech ČR (3/1993 Sb.) 
  9.    Kontrolní řád (255/2012 Sb.) 
10.    Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.) 
11.    Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) 
12.    Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) 
13.    Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (82/1998 Sb.) 
14.    Zákon o archivnictví a spisové službě (499/2004 Sb.) 
15.    Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) 
16.    Správní řád (500/2004 Sb.) 
17.    Daňový řád (280/2009 Sb.)
18.    Zákon o svobodném přístupu k informacím ( 106/1999 Sb.)
19.    Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (183/2006 Sb.)
20.    Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí (451/1991 Sb.) 
21.    Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.)
22.    Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (21/2006 Sb.)
23.    Zákon o státním občanství České republiky (186/2013 Sb.) 
24.    Zákon o evidenci obyvatel (133/2000 Sb.) 
25.    Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
26.    Zákon o matrikách, jménu a příjmení (301/2000 Sb.) 
27.    Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) 
28.    Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) 
29.    Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.) 
30.    Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.) 
31.    Zákon o rybářství (99/2004 Sb.) 
32.    Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) 
33.    Zákon o lesích (289/1995 Sb.) 
34.    Zákon o hospodaření v lesích a o státní správě lesního hospodářství (96/1977 Sb.) 
35.    Zákon o vodách (254/2001 Sb.) 
36.    Zákon o veterinární péči (166/1999 Sb.) 
37.    Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.) 
38.    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) 
39.    Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) 
40.    Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) 
41.    Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) 
42.    Zákon o veřejných sbírkách (117/2001 Sb.) 
43.    Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) 
44.    Zákon o rozpočtovém určení daní (243/2000 Sb.)
45.    Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.) 
46.    Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) 
47.    Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.)
48.    Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.)
49.    Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (172/1991 Sb.) 
50.    Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě (320/2001 Sb.)
51.    Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (420/2004 Sb.)
52.    Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) 
53.    Zákon o oceňování majetku (151/1997 Sb.) 
54.    Zákon o hazardních hrách (186/2016 Sb.) 
55.    Zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.)
56.    Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) 
57.    Zákon o volbách do Parlamentu ČR  (247/1995 Sb.) 
58.    Zákon o volbách do zastupitelstev obcí  (491/2001 Sb.) 
59.    Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.) 
60.    Nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev v obcích (37/2003 Sb.) 
61.    Zákon o střetu zájmů  (159/2006 Sb.)
62.    Zákon o informačních systémech veřejné správy (365/2000 Sb.) 
63.    Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (297/2016 Sb.)
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

14.2 Obecně závazné vyhlášky a nařízení města


15. Směrnice a sazebník úhrad za poskytování informací
ke stažení ZDE

16. Licenční smlouvy
Město v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí licence. 

17. Výroční zprávy

Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Městský úřad - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 

18. Ostatní
18.1 Organizace města

18.2 Poskytnuté informace

Poskytované informace v roce 2015

Poskytované informace v roce 2016

Poskytované informace v roce 2017

Poskytované informace v roce 2018

Poskytované informace v roce 2019

Poskytované informace v roce 2020

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate