Registr oznámení

Střet zájmů podle zákona č.159/2006 Sb.

Žádosti a jiná podání podle zákona o střetu zájmů (základní informace)

Zákon č. 159/2006 Sb., (soubor pdf, 99,5 kB) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat každoročně příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o vykonávaných činnostech (§9), o majetku (§10) a o příjmech, darech a závazcích (§11). Soubor těchto dokladů tvoří registr oznámení (§13). Oznámení podávají veřejní funkcionáři příslušnému evidenčnímu orgánu.

Registr oznámení veřejných funkcionářů města Napajedla, vedeným evidenčním orgánem tj. tajemník Městského úřadu Napajedla umožňuje mj. zpřístupňovat prohlášení veřejných funkcionářů na internetu.

Veřejní funkcionáři města Napajedla jsou ve smyslu zákona:
a) členové zastupitelstva města Napajedla, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (tj. starosta, místostarosta města)
b) členové Rady města Napajedla, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
c) vedoucí úředníci města zařazení do Městského úřadu Napajedla, podílející se na výkonu správních činností, kteří:
- v rámci výkonu své činnosti nakládají s finančnímu prostředky města jako příkazci operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250.000 Kč
- nebo se bezprostředně podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky, nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky
- anebo rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení.

Veřejnými funkcionáři jsou rovněž ve smyslu zákona ředitelé a další vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací města, pokud v rámci výkonu své činnosti nakládají s finančnímu prostředky města jako příkazci operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250.000 Kč, nebo se bezprostředně podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky, nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, anebo rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení.

Registr oznámení ředitelů a vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací města vede příslušné ministerstvo. Veřejní funkcionáři podávají své oznámení formou čestného prohlášení v zákonem stanovených lhůtách, tj., do 30. 6. následujícího kalendářního roku nebo do 30 dnů od ukončení své funkce.

Místo a způsob podání žádosti o nahlédnutí do registru oznámení
Podle § 13 zákona, má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje, neposkytuje jim fotokopie písemností vedených v registru a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Do registru je možno nahlížet:
- v listinné podobě osobně u evidenčního orgánu,
- v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem

Žádost o nahlédnutí do registru evidenčním orgánem lze podat
a) osobně u evidenčního orgánu v úřední dny ve stanovených úředních hodinách; osobní podání je nutno dohodnout předem telefonicky tel: 577 100 946 nebo elektronicky e-mail: sukupova@napajedla.cz
b) písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Městský úřad Napajedla, tajemník MěÚ, Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla
c) elektronicky; elektronická žádost se podává podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-mail: podatelna@napajedla.cz.

Sdělení evidenčnímu orgánu
Sdělení skutečností, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru, lze evidenčnímu orgánu podat:
a) písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
Městský úřad Napajedla, tajemník, Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla
b) v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem,
zasláním na e-mail: podatelna@napajedla.cz.
Každý má rovněž právo oznámit příslušnému orgánu své podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle zákona o střetu zájmů.

Poučení pro žadatele
žadatel nesmí sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Registr oznámení (dokumenty ke stažení):
http://159.kr-zlinsky.cz/wrz159/menu.nl 
(pozn. po otevření musíte nejdříve vybrat obec Napajedla)

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate