Sociální péče

Sociální péče v Napajedlích je zajišťována prostřednictvím odboru sociálních věcí a je zaměřena na všechny cílové skupiny obyvatel, tj. rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby nepřizpůsobivé a další skupiny obyvatel (migranti, menšiny),  a to ve všech sociálních událostech. Poskytuje se jak jednotlivcům, tak i skupinám obyvatel (kluby) a přispívá tak k dobrému sociálnímu prostředí ve městě.

V rámci kompetencí odboru je obyvatelům poskytováno základní sociální poradenství, aktivní pomoc, příp.asistence, zajišťována primární prevence, sociálně-právní ochrana (děti, senioři, ZP), veřejný opatrovník nesvéprávným osobám, poradenství a kontakty na sociální služby, je zajišťován a zprostředkováván kontakt se společenským prostředím a metodické vedení klubů důchodců.

Město Napajedla je zřizovatelem terénní a ambulantní sociální služby „Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace“, určené pro seniory a zdravotně postižené občany se sníženou soběstačností a poskytované v jejich domácím prostředí, příp. ve středisku osobní hygieny na jednotlivých domech s pečovatelskou službou.

Ve městě jsou dva domy s pečovatelskou službou – Pod Kalvárií 90 a Sadová 1554. Objekty jsou ve vlastnictví města a město zajišťuje jejich údržbu, opravy a investice (odbor SM a IRM). O přidělování bytů v DPS rozhoduje rada města na návrh sociální komise (poradní orgán rady). Správcem bytů je NBTH, s.r.o. Napajedla.

K zabezpečení pobytové celodenní péče slouží v Napajedlích Domov pro seniory v ulici Husova s kapacitou 63 lůžek, jehož zřizovatelem je Krajský úřad Zlínského kraje.

V Napajedlích v současné době fungují 3 kluby důchodců:

Klub důchodců Napajedla (schází se v DPS Sadová),

Klub důchodců při DPS 90 (schází se v DPS Pod Kalvárií),

Klub aktivních seniorů (schází se v klubovně Nového Kláštera).

Jednotlivé kluby mají své plány činnosti, zajišťují se pro ně besedy s různou tématikou a náplní, včetně besed s představiteli města, pořádají se aktivní vycházky a zájezdy. Město v rámci svého rozpočtu zajišťuje financování aktivit klubů včetně občerstvení.

K zajištění poskytování dalších sociálních služeb pro občany našeho města přijalo zastupitelstvo města již v r. 2008 usnesení o vstupu do „Komunitního plánování sociálních služeb“ v mikroregionu Otrokovicka. Zároveň se tímto také podílí na participaci financování těchto služeb. Zástupci města se pravidelně zúčastňují jednání řídící skupiny i pracovních skupin dle jednotlivých cílových skupin obyvatelstva.

K informacím o dalších sociálních službách v regionu Zlínského kraje slouží obyvatelům pravidelně aktualizovaný elektronický Katalog sociálních služeb ZK.

Informace o rozsahu sociální péče, sociální pomoci a o všech registrovaných sociálních službách s celorepublikovou působností poskytuje portál MPSV a registr poskytovatelů sociálních služeb.

Podrobnější informace o sociální pomoci, službách sociální péče a aktivitách klubů důchodců najdete v dalších sekcích a odkazech, příp. vám je podají pracovnice odboru soc. věcí.

Město se snaží zvyšovat kulturu bydlení ve městě, zajišťovat jeho údržbu a bezbariérovost, dále zajišťovat bezpečnost obyvatel a péči o všechny skupiny obyvatel, včetně preventivního předcházení negativních společenských jevů a zvyšovat informovanost obyvatel jak prostřednictvím zasedání zastupitelstva, tak prostřednictvím kabelové televize, webových stránek a Napajedelských novin. To vše, včetně podpory aktivit svých příspěvkových organizací, sportovních a zájmových organizací a klubů působících na území města, přispívá k sociální péči a ke zlepšení kvality života všech obyvatel našeho města.

Kontakt

Alena Kašná (vedoucí odboru)
kasna@napajedla.cz
tel. +420 577 100 940
mob. +420 737 230 583

úřední hodiny: 

Po 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00 hod.
St 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00 hod.

adresa:

Masarykovo nám. 87 (budova spořitelny)
763 61 Napajedla

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate