Odpadové hospodářství

DO ODVOLÁNÍ SE POZASTAVUJE VÝBĚR POPLATKŮ ZA PSY A POPELNICE

Poplatky bude možno uhradit od pondělí 4. 5. 2020 až do 30. 6. 2020.
Vývoz odpadových nádob od rodinných domů bude probíhat v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 dle uhrazených a vylepených známek platných pro rok 2019.

 

Ceník platný pro rok 2020

Zastupitelstvo města Napajedla na svém zasedání dne 26.2.2020 usnesením č. 113/8/10/1/2020 schválilo ceník výše úhrad za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů města pro rok 2020 ve stejné výši, jako v roce 2019.

Varianta

Počet svozů za rok

Kontejner  1 100 l

Nádoba  240 l

Nádoba  110 – 120 l

2x týdně

104

30 456 Kč

 

 

1x týdně

52

17 316 Kč

4 320 Kč

2 172 Kč

1x za 14 dní

26

  9 996 Kč

2 280 Kč

1 140 Kč

1x měsíčně

12

 

 

   720 Kč

Kombinovaný vývoz

39

 

 

1 980 Kč

Úhrady jsou vybírány od 4.3.2020 do 30.4.2020 na finančním odboru Městského úřadu Napajedla (budova radnice, přízemí, dveře č. 102). Občané si označí svou sběrnou nádobu známkou platnou pro rok 2020. Neoznačené nádoby nebudou od 1.5.2020 vyváženy.

Vývoz směsného komunálního odpadu

Sudý týden - pondělí - vývoz nádob jednou za 14 dní

Zámoraví, Třída Tomáše Bati, Nádražní, Svatoplukova, Masarykovo náměstí, Palackého (horní část), Zábraní, Na Kapli, Sadová, Komenského, Husova, Pěnné Malina I, II, III

Sudý týden - úterý - vývoz nádob jednou za 14 dní

Dr. Beneše, Chmelnice, Bartošova, Zahradní, Palackého (dolní část), Podzámčí, Kollárova, Pod Zahrádkami, Podluží, Hřbitovní, Pod Kalvárií, Divišova, Husova, Žerotínova, Lány, Zámecká, 2. května, 1. máje, Jiráskova, Příční, K Pahrbku, Výhledy, Nad Zámkem, Moravní

Lichý týden - úterý - vývoz nádob jednou za týden

celá Napajedla

Občané si zvolí jednu variantu četnosti a k té obdrží proti platbě barevnou známku:

modrá známka - kombinovaný vývoz (jednou týdně v zimním období a jednou za 14 dní v letním období)

růžová známka - vývoz jednou týdně

žlutá známka - vývoz jednou za 14 dní vždy v sudé týdny

zelená známka - vývoz jednou za 4 týdny (týdny vývozu jsou uvedeny na známce)

Majitelé sběrných nádob (popelnic) o objemu 240l musí tuto skutečnost nahlásit při platbě úhrady a obdrží 2 ks známek, kterými si označí svou sběrnou nádobu. Nádoba o objemu 240l označená pouze jednou známkou nebude vyvážena.

Sběrné nádoby musí být vystaveny k odvozu včas (nejlépe večer před dnem vývozu).

V případě vzniklých problémů s vývozem je nutno ihned kontaktovat pracovníka svozové společnosti a vzniklý problém oznámit (Technické služby Otrokovice, s.r.o. - p.Vančík, tel. 739 303 110, p.Vinklárek, tel. 603 194 613).

V případě dalších dotazů či podnětů, týkajících se nakládání s odpady v našem městě se můžete obrátit přímo na Městský úřad Napajedla, odbor správa majetku - životní prostředí ( Stanislava Kozmíková, DiS., tel. 577 100 922, kozmikova@napajedla.cz) nebo na Služby města Napajedla, p.o., která je správcem sběrného dvora v ulici Lány.

Nádoby na odpad

Nádoby na odpad můžete zakoupit:

Plastové:

FATRAN - podniková prodejna
Podzámčí 758
763 61  Napajedla
tel. 577 944 251, www.fatran.cz

Plastové a kovové:

Technické služby Otrokovice s. r. o.
K. Čapka 1256
765 02  Otrokovice
tel. 577 927 997, www.tsotrokovice.cz

Sběrný dvůr

V současné době se na území města Napajedla nachází jeden moderní sběrný dvůr v ulici Lány čp. 637, kde mohou občané ukládat veškeré druhy odpadů včetně zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. Sběrný dvůr neslouží k ukládání odpadů z podnikatelské činnosti. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, nakládání s odpady vznilými z podnikatelské činnosti, řeší samostatnou smlouvou s oprávněnou osobou k nakládání s odpady, kterou se prokazují v případě kontroly subjektu ze strany oprávněných orgánů ( např. Městský úřad Otrokovice, Krajský úřad Zlínského kraje, Česká inspekce životního prostředí).

Sběrný dvůr provozují Služby města Napajedla, příspěvková organizace, které zde mají i své sídlo společnosti.

Na ploše celého města včetně okrajových částí jsou rozmístěna hnízda k ukládání tříděných složek odpadů, a to papír, směsné sklo, plasty a nápojový karton. Tyto složky jsou dále odváženy Technickými službami Otrokovice s.r.o. přes třídící linku k recyklaci a dalšímu využití.

V případě dotazů k provozu sběrného dvora v ulici Lány a komunitní kompostárny v ulici K Pahrbku se můžete obracet přímo na ředitele příspěvkové organizace Ing. Aleše Jirků, tel. 603 479 362 nebo jeho zástupce p.Vítězslava Dalajku, tel. 737 230 572.

Komunitní kompostárna

Biologicky rozložitelné složky odpadů z městské zeleně a ze zahrádek občanů jsou sváženy velkoobjemovými kontejnery na komunitní kompostárnu, která je umístěna v ulici K Pahrbku a kterou rovněž provozují Služby města Napajedla, p.o.

Zelený kompost, který je výsledným produktem komunitního kompostování, je zatím využíván při rekultivacích zelených ploch ve městě a v budoucnu jej budou moci využívat i občané ke zúrodňování svých zahrad.

V případě dotazů k provozu sběrného dvora v ulici Lány a komunitní kompostárny v ulici K Pahrbku se můžete obracet přímo na ředitele příspěvkové organizace Ing. Aleše Jirků, tel. 603 479 362 nebo jeho zástupce p.Vítězslava Dalajku, tel. 737 230 572.

A jak správně třídit?

- papír patří do modrých kontejnerů v hnízdech na území města, nebo do sběrného dvora či výkupny druhotných surovin v ulici Pod Zahrádkami.

- sklo sbíráme směsné a patří do zelených kontejnerů v hnízdech na území města nebo ve sběrném dvoře. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

- plast patří do žlutých kontejnerů v hnízdech na území města nebo ve sběrném dvoře. Do těchto nádob patří sešlápnuté PET lahve, nalámaný polystyren, vypláchnuté kelímky od jogurtů, smetany či dalších potravin, obaly od aviváží, šamponů, kondicionerů a pod., sáčky, fólie, tašky, drobné výrobky z plastů, jako jsou např. dětské hračky. V žádném případě se zde nesmí ukládat obaly se zbytky potravin, či znečištěné nebezpečnými látkami a chemikáliemi, dále novodurové trubky a podlahové krytiny.

- nápojový karton se ukládá do žlutých kontejnerů určených na plast (tento odpad jde dále přes třídící linku svozové společnosti a k další recyklaci).patří zde krabice od mléka, džusů, vína apod., které nesmí obsahovat zbytky nápojů a před vhozením do kontejnerů musí být stlačeny.

Označení nápojových kartonů

- kovový odpad je možné uložit do kontejneru ve sběrném dvoře nebo do sběrny v ulici Pod Zahrádkami nebo v areálu průmyslové zóny Slávia

- nepoužitelná léčiva se odkládají pouze v lékárnách v ulici Sadová a v lékárně Pod zámkem

- nebezpečné odpady (jako například zbytky barev, ředidel, kyselin apod.) se ukládají pouze ve sběrném dvoře

- staré pneumatiky a duše se ukládají pouze ve sběrném dvoře

- staré šatstvo, boty a další textil se ukládá do speciálního kontejneru ve sběrném dvoře

- vyřazená elektrozařízení se ukládají do EKODOMKU ve sběrném dvoře (zde patří např. televizory, ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, počítače a monitory apod.), drobná elektrozařízení (jako např. fény, mobilní telefony, rychlovarné konvice, toustovače apod.) se mohou ukládat jak do sběrného dvora, tak i do červených označených kontejnerů, které jsou v ulici Jiráskova, Na Kapli a Lány.

- olej je možno uložit pouze ve sběrném dvoře

- vyřazené autobaterie se odkládají pouze ve sběrném dvoře

- velkoobjemový odpad (zde je myšlen např. starý nábytek, koberce, podlahoviny apod.) se odkládají pouze ve sběrném dvoře.

- stavební suť z drobných úprav domácností se odkládá ve sběrném dvoře. Pokud se jedná o větší množství stavební suti z oprav domů, majitel je povinen likvidovat suť na vlastní náklad a v souladu s platnou legislativou.

- biologicky rozložitelné odpady vzniklé z údržby zahrádek se odkládají do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných na stanovištích na celé ploše města. Ukládají se zvlášť větve z ořezu stromů a zvlášť tráva, listí, zbytky zeleniny ze zahrad apod., kdy jsou jednotlivé kontejnery označeny druhem biologického odpadu. zde je nutno upozornit občany, aby neukládali např. trávu v plastových pytlích. Tento odpad je dále zpracován na komunitní kompostárně města.

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate