Režim povolování reklamních zařízení a staveb pro reklamu ve městě Napajedla

Pondělí, 26.11.2018

Režim povolování reklamních zařízení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „SZ“) obecně:

Základní pojmy ze zákona

Stavba - veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

Reklamní zařízení podle § 3 odst. 2 SZ je informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3 SZ. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.

Za informační nebo reklamní zařízení se považuje konstrukce, rám, rošt, deska, panel či jiné obdobné technické zařízení, které je nosičem reklamy, resp. reklamního plakátu, potištěné textilie, nápisu, kresby, obrazu, fotografie apod. Pojmu zařízení naproti tomu většinou neodpovídají samostatně potištěné tkaniny a plakáty upevňované ke stavbě nebo k lešení provazy, dráty, hřebíky, šrouby, přilepením, ani nápisy na zdech.

Režim povolování reklamních zařízení a staveb pro reklamu ve městě Napajedla:

1. Nevyžadující územní souhlas ani územní rozhodnutí (bez povolení stavebního úřadu) - § 79 odst. 2 písm. a) SZ

Informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací. Řídí se OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a OZV č. 3/2003 o veřejném pořádku.

2. Nevyžadující ohlášení ani stavební povolení - § 103 odst. 1 písm. e) bod 16 SZ, vyžadující územní souhlas § 96 odst. 2 písm. a)

Informační a reklamní zařízení o celkové ploše od 0,6 m2 do 8 m2, musí být umístěno v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše a musí být souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad může stanovit, že reklamní zařízení lze umístit pouze na základě územního rozhodnutí. Řídí se OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV č. 3/2003 o veřejném pořádku.

3. Vyžadující územní souhlas podle § 96 odst. 2 písm. a) nebo územní rozhodnutí a ohlášení § 104 odst. 2 písm. e) SZ, případně společný územní souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dle § 96a SZ

Stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2 SZ, tj. zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se řídí SZ a OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV č. 3/2003 o veřejném pořádku.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate